Taalbelied op skoalle

De provinsje en it Ryk stimulearje de Fryske basisskoallen om op it mêd fan Frysk, Nederlânsk en eventueel Ingelsk ta in yntegraal taalbelied te kommen. Yn it taalbelied jouwe skoallen oan wat de taalsituaasje fan de learlingen is en hoefier’t se mei de learlingen komme wolle as it giet om it berikken fan de kearndoelen.

Gemeenten kinne basisskoallen oantrúnje om in taalbeliedsplan op te stellen en dêryn omtinken te jaan oan it Frysk.

De adviseurs meartaligens fan Cedin begeliede skoallen by it ûntwikkeltrajekt nei in taalbeliedsplan. Sjoch foar mear ynformaasje op www.cedincentrummeertaligheid.nl.

Spoar 8

Spoar 8 is de lesmetoade foar de Fryske taal yn it basisûnderwiis. Yn in digitale learomjouwing leare bern op in tematyske wize Frysk ferstean, praten, lêzen en skriuwen. Altyd yn funksjonele taalsituaasjes, want taal kriget pas betsjutting op de mominten datst bygelyks wat útlizze silst of it paad freegje wolst. Sjoch foar mear ynformaasje op spoar8.frl.

Grip biedt in ferskaat oan evaluaasjeynstruminten, dy’t learkrêften neist Spoar 8 brûke kinne om de Fryske taalûntwikkeling te folgjen. It referinsjeramt Frysk (rrF) is dêrby it útgongspunt.