Searje 36

Searje 36 is de digitale lesmetoade Frysk foar it fuortset ûnderwiis, ûntwikkele troch de Afûk mei help fan Cedin en dosinten Frysk. It is in digitalisearring fan de papieren metoade Freemwurk, oanfolle mei it tydskrift LinKk, de kanon fan de Fryske skiednis, SkoalTV en edukative taalgames. Sjoch foar mear ynformaasje op searje36.frl.

LinKk

LinKk is in folslein Frysktalich tydskrift dat seis kear jiers ferskynt foar jongeren tusken de 12 en 14 jier. It kin as selsstannich tydskrift lêzen wurde, mar ek brûkt wurde by it fak Frysk. LinKk slút oan op dingen dy’t spylje by de jongerein en der is fansels romte foar eigen ynbring fan de lêzers. Sjoch foar mear ynformaasje op linkk.tv.