SFBO

Meartaligens befoarderet de talige, sosjale en yntellektuele ûntwikkeling fan bern. It Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) helpt liedsters yn it pjuttewurk en berne-opfang by it foarmjaan fan taalbelied en de praktyske útfiering dêrfan. By de opfangplakken wurdt in taalrike omjouwing kreëarre foar de bern en wurdt konsekwint mei de talen omgien: ien-persoan-ien-taal. Fansels wurde âlders dêrby belutsen. As it belied yn oarder is, komme de organisaasjes yn oanmerking foar in sertifikaat en in subsydzje fan de provinsje Fryslân. Mear witte oer meartalige pjutteboartersplakken en berne-opfang en de mooglikheden dy’t it SFBO biedt? Gean nei www.sfbo.nl.

Tomke

Tomke is it Fryske foarlês- en taalstimulearringsprojekt dat de Frysktalige lêskultuer befoarderet om sa de taalûntwikkeling en it lêsgedrach fan bern te stimulearjen. It Tomke-projekt makket dêrfoar materialen en biedt in rige fan aktiviteiten oan, sawol rjochte op jonge bern as op (oankommende) âlders en ynstellingen dy’t harren mei dy groep dwaande hâlde. De ‘doch mear mei Tomke’-map jout suggestjes foar aktiviteiten oan professionals, sadat sy op in ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan de slach kinne. Ek digitaal is der in hiel soad Tomke-materiaal beskikber yn de Tomketeek. Mear witte? Sjoch op www.tomke.frl.