Foarbyld City of Literature

Ljouwert hat sûnt 2019 de titel UNESCO City of Literature krigen en dêrmei meitsje de stêd én de provinsje Fryslân diel út fan in grut netwurk fan stêden dy’t harren ynsette foar in sterk en meartalich literêr klimaat. Sjoch op www.leeuwardencityofliterature.nl foar mear ynformaasje.