Wy geane graach mei jo yn gesprek oer hoe’t it Frysk fan mearwearde wêze kin yn jo organisaasje,  sawol foar kollega’s ûnderling as yn it kontakt mei klanten. Wy advisearje al jierrenlang alderlei bedriuwen en organisaasjes oer it ynsetten fan taal op de wurkflier. Mei each foar de kultuer en eigenheid fan elk bedriuw en passend by it wurk dat dien wurdt. Nim foar in frijbliuwend petear kontakt op.