De steds- en streektalen hawwe by in grut part fan de gemeenten in plak krigen yn it taalbelied. Gemeenten jouwe dêryn oan hoe’t sy harren ynsette wolle om ek de steds- en streektalen te befoarderjen.

Rûnom yn de provinsje binne der foarbylden fan ferieningen en organisaasjes te finen dy’t harren dwaande hâlde mei it behâld fan dy talen.