De Taalbeliedsmakker
| FEROARDERING |
  Algemiene lÍswizer
  Artikel 1: Begrypsbepalingen
  Artikel 2: Taalkar
  Artikel 3: Skriftlik ferkear
  Artikel 4: Oersetregeling
  Artikel 5: MŻnling ferkear
  Artikel 6: Beliedsplan
  Artikel 7: Slotbepalingen
  Undertekening
  Algemiene taljochting
| BELIEDSPLAN |
Haadstik 1. Algemien
  1.1 LÍswizer
  1.2 Oanlieding nota Frysk taalbelied
  1.3 It proses
Haadstik 2. Ramt foar it taalbelied
  2.1 Ynternasjonaal
  2.2 Nasjonaal
  2.3 Provinsjaal
Haadstik 3. Taalsitewaasje
  Yntroduksje haadstik 3
  3.1 Taalsitewaasje yn ķs gemeente
  3.2 Taalsitewaasje yn ķs gemeentlike organisaasje
Haadstik 4. Bestjoer
  4.1 Algemien
  4.2 Yntern
  4.3 Klantekontakten
  4.4 Houlik
  4.5 Riedsgearkomsten
  4.6 Kommunikaasje
  4.7 Iepenbiere romte
  4.8 Foarljochting
Haadstik 5. Underwiis
  5.1 Algemien
  5.2 Foarljochting
  5.3 Foarskoalsk Żnderwiis
  5.4 PrimÍr Żnderwiis
  5.5 Fuortset Żnderwiis
  5.6 Underwiis foar folwoeksenen
Haadstik 6. SŻnenssoarch & wolwÍzen
  6.1 Algemien
  6.2 Yntake en begelieding
  6.3 WolwÍzen
Haadstik 7. Bedriuwslibben
Haadstik 8. Media & kultuer
  8.1 Media
  8.2 Kultuer
  8.3 Oare minderheidstalen
Haadstik 9. Fin‚nsjes
  9.1 Finansjele Żnderbouwing

Taalbelied oersjoch

Ynlieding en ynstruksje fan de Taalbeliedsmakker

De aard en omfang fan it taalbelied fan de ferskillende gemeenten yn Frysl‚n Żntrinne inoar nochal. Om gemeenten yn 'e mjitte te kommen by it formulearjen fan taalbelied is de Taalbeliedsmakker Żntwikkele. Dit helpmiddel, ynspirearre troch it Europeesk H‚nfÍst foar Regionale talen of Minderheidstalen, genearreret oan de h‚n fan de antwurden op 99 fragen, in taalbeliedsplan wat foldocht oan de Wet GebrŻk Fryske Taal.

Oan de lofterside stean de 9 haadstikken (Żntlient ķt it Europeesk H‚nfÍst) en de Żnderlizzende Żnderwerpen. Underoan stiet de knop 'Taalbelied oersjoch'. Alle haadstikken en Żnderdielen dy't op dat stuit ynfolle binne, wurde hjir oanbean yn beliedsteksten. Hjir kin ek in eksport generearre wurde nei WORD.

Om't alle Żnderdielen ŰfsŻnderlik fan inoar yn te foljen binne, is it oan te rieden om mei de oanbelangjende Űfdielingen en kollega's de fragelisten byl‚ns te gean en fan elk haadstik/Żnderdiel apart in eksport te meitsjen en dizze oan de ein fan it trajekt yn ien dokumint te setten. Dit jout gemeenten de k‚ns om de spesifike haadstikken/Żnderdielen troch de oanbelangjende Űfdielingen redigearje en/of oanfolje te litten en der tegearre foar te soargjen dat guon saken spesifiker taspitst wurde op de oanbelangjende gemeente.

Ek de website www.gemeentenenfrysk.nl is basearre op it Europeesk H‚nfest foar Regionale talen of Minderheidstalen. DÍr is fansels ek alle ynformaasje te finen dy't, wat gemeentlik taalbelied oangiet, relevant is. Foar fragen kinne jo fansels ek altiten kontakt mei de AfŻk opnimme. Stjoer in e-mail nei d.douma@afuk.nl of belje: 058-205 01 03.

Begjinne!