Frysk
| Contact | Sitemap
 
Sitemap

Home
Kader
  Europees
    Europees Handvest voor ...
    NPLD
  Rijk
    Wet gebruik Friese taal
    Bestuursafspraak 2013
    Taalorgaan
  Provinciaal
    Boppeslach
    Yntegrale nota 2013-2016
Bestuur
  De Friese taalatlas 2015
  Beleid
    De Taalbeliedsmakker
    Intentieverklaring
    Taalverordening
  Intern
    Cursussen
  Communicatie
    Readspeaker
  Hulpmiddelen
    Taaltasje
    Talen kleuren je leven (folder)
    Heit en Mem
    Spreekt u de taal van uw klant? (folder)
    Friese plaatsnamen (folder)
  Naslagwerk
    Frysk Hânwurdboek
    WatWurdIt
    Stavering
    Tiidwurden
    Frysk Wurdboek Frysk-Nederlânsk
    Frysk Wurdboek Nederlânsk-Frysk
Onderwijs
  Voorschoolse opvang
    Meertalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
    Sânglęsrige
    Tomke
  Primair onderwijs
    Beleid
    Netwurk Trijetalige Skoalle (3TS)
    Studio F
    Rinze de Kikkert (PmF)
    Taalspultsje (PmF)
    Canon van de Friese geschiedenis
    TSJEK
  Voortgezet onderwijs
    Canon van de Friese geschiedenis
    LinKk
  Volwassenen onderwijs
  Praat mar Frysk
Zorg en welzijn
  Dat wie doe sa
  Praat mar Frysk
  Hokker taal prate jo?
Media & cultuur
  Medewerkers
  Praat mar Frysk
  Andere minderheidstalen
BABS
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
   
 
 
Nijsbrief
 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: