Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Sitemap

Home
Ramt
  Europeesk
    Europeesk H‚nfest foar ...
    NPLD
  Ryk
    Wet gebrŻk Fryske taal
    BestjoersŰfspraak 2013
    Taalorgaan
  Provinsjaal
    Boppeslach
    Yntegrale nota 2013-2016
Bestjoer
  De Fryske taalatlas 2015
  Belied
    De Taalbeliedsmakker
    Yntinsjeferklearring
    Taaloardening
  Yntern
    Kursussen
  Kommunikaasje
    Readspeaker
  Helpmiddels
    Taaltaske
    Talen kleuren je leven (folder)
    Heit en Mem
    Prate jo de taal fan de klant? (folder)
    FAQ plaknammen (folder)
  Neislachwurk
    Frysk H‚nwurdboek
    WatWurdIt
    Stavering
    Tiidwurden
    Frysk Wurdboek Frysk-Nederl‚nsk
    Frysk Wurdboek Nederl‚nsk-Frysk
Underwiis
  Foarskoalske perioade
    Meartalige pjutteplakken en bernedeiferbliuwen
    S‚nglÍsrige
    Tomke
  Primair Żnderwiis
    Belied
    Netwurk Trijetalige Skoalle (3TS)
    Studio F
    Rinze de Kikkert (PmF)
    Taalspultsje (PmF)
    Kanon fan de skiednis fan Frysl‚n
    TSJEK
  Fuortset Żnderwiis
    Kanon fan de skiednis fan Frysl‚n
    LinKk
  Folwoeksenen Żnderwiis
  Praat mar Frysk
Soarch & wolwÍzen
  Dat wie doe sa
  Praat mar Frysk
  Hokker taal prate jo?
Media & kultuer
  Meiwurkers
  Praat mar Frysk
  Oare minderheidstalen
BABS
  Kontakt
  Tarieding
  Boustiennen
    It wolkom
    Ynlieding
    De kearn
    De tsjŻgen
    It ja-wurd / It formele diel
    It trouboekje
    It slot
  De houlikswet
    Foarbylden houlikswet yn de taspraak
  It Frysk yn in taspraak
    Foarbylden Frysk yn in taspraak
  Fryske siswizen
  Gedichten
  Oare teksten om te brŻken
    Foarbylden by de trouringen
    Symboalyske teksten
    Teksten foar lokwinsken en goede ried
    Teksten foar it lokwinskjen fan de ‚lders
  Ynternet
  Boarnen foar jo taspraak
Nijsbrief
 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: