Nederlands
| Contact | Sitemap
 
LinKk

Jongerein yn de leeftiid fan 12, 13 en 14 jier hawwe in eigen tydskrift: LinKk. It is in folslein Frysktalich tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt. It kin as selsstannich blÍd lÍzen wurde, mar kin ek brŻkt wurde by guon fakken op skoalle, lykas Frysk.

As ekstra wurdt alle kearen fergees in kopiearset mei ferwurkingsmateriaal meilevere. Ek is der in spesjaal katern foar net-Frysktalige learlingen. Sawol it tydskrift as de metoade Freemwurk hawwe deselde tema's. LinKk is dÍrom in goede yntroduksje op it tema en de haadstikken fan de metoade Freemwurk.

LinKk slķt oan op dat wat spilet by de jongerein en fansels is der romte foar de eigen ynbring fan de lÍzers!

Sjoch foar mear ynformaasje op www.linkk.tv en www.taalsintrumfrysk.nl of nim kontakt op mei it Taalsintrum Frysk fan CEDIN, tel. 0880-200 300, linkk@cedin.nl.