Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Studio F

Feroarjende Żnderwiiskundige ynsichten hawwe laat ta in nij taalpakket foar it basisŻnderwiis: adaptyf materiaal mei mooglikheden ta selskorreksje en it oanjaan fan wyktaken. It giet om materiaal dat rjocht docht oan de yndividuele (taal)mooglikheden fan de learling. Mei it pakket kin op learlingenivo differinsjearre wurde neffens taalachtergrŻn of mooglikheden.

STUDIO F bestiet ķt materiaal op fjouwer nivo's mei as ķtgongspunten:
1. attitude en ferstean;
2. attitude, ferstean en lÍzen;
3. attitude, ferstean, lÍzen en praten;
4. attitude, ferstean, lÍzen, praten en skriuwen.

Gemeenten hawwe tegearre mei de provinsje in subsydzje jŻn foar de earste oanskaf, mar ek foar de nije produkten soe dit in mooglikheid wÍze.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.taalsintrumfrysk.nl of nim kontakt op mei CEDIN, tel. 088-0 200 300, info@taalsintrum.nl.