Nederlands
| Contact | Sitemap
 
S‚nglÍsrige

S‚nglÍs is in totaalprogramma dat brŻkt wurde kin op boartersplakken om struktureel oandacht te jaan oan de Fryske taal. It kin fergelike wurde mei de Nederl‚nsktalige totaalprogramma's sa as Piramide, Kaleidoscoop en Bas. Mar S‚nglÍs leit tichter by de praktyk fan de boartersplakken en jout tagelyk ferdjipping foar de liedsters.

Yn 10 tema's wurdt de bern safolle mooglik ferskaat oanbean dat in brede Żntwikkeling stimulearret. Oandacht is der by alle tema's foar de taalŻntwikkeling en  de kreative, sosjale, en emosjonele kanten, it boartsjen en de motoryk.  By alle tema's binne ek ferdjippingsmaterialen Żntwikkele sa as puzels, memory, praatplaten en boekjes. Op in cd stean ferskes, ferhaaltsjes en opsisferskes dy't brŻkt wurde kinne  by de tema's. By it hiele pakket heart in DVD, dÍr't as foarbyld it tema ĎMaitiid' op ķtwurke is.

It pakket kin troch in gemeente foar alle boartersplakken  oankocht wurde.

Foar mear ynformaasje of advies kinne jo kontakt opnimme mei de AfŻk, tel. 058-2343070, ynfo@afuk.nl.