Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Fuortset Żnderwiis

Ek skoallen yn it fuortset Żnderwiis kinne beslute oft se it Frysk as fak jouwe of as fiertaal brŻke. Troch guon gemeenten wurdt it stimulearre om it Frysk as fiertaal te brŻken. Tytsjerksteradiel en Sķdwest-Frysl‚n stimulearje sels 'De Trijetalige Skoalle' foar it fuortset Żnderwiis.

Gemeenten kinne ek yn it fuortset Żnderwiis de kar meitsje om lesmateriaal te stimulearjen. Yn de praktyk giet it dan meastentiids om de metoade Freemwurk. DÍrneist kinne gemeenten de kar foar Frysk as eksamenfak en in eksamenklasse Frysk stimulearje. Fjouwer gemeenten dogge dat ek, dat binne de gemeenten Dongeradiel, Gaasterl‚n-Sleat, Opsterl‚n en Tytsjerksteradiel.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.taalsintrumfrysk.nl of nim kontakt op mei CEDIN, tel. 088-0 200 300, info@taalsintrum.nl.