Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Foarskoalske perioade

Gemeenten kinne kwaliteitseasken stelle oan de lieding fan bernedeiferbliuwen op it mÍd fan it Frysk. Yn de praktyk bart dat eins net. Gemeenten fine soks in taak fan it bestjoer fan de berne-opfang en net fan de gemeente. Wol wurdt yn fyftjin gemeenten it Frysk of meartaligens stimulearre op pjutteboartersplakken. Sy dogge dat bygelyks troch diel te nimmen oan it bekende Tomke-projekt of se stimulearje it gebrŻk fan de totaalmetoade S‚nglÍsrige.