Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Underwiis

Foarljochting oan ‚lders oer de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen is fan grut belang. Dy foarljochting kin Żnderdiel wÍze fan it Żnderwiisbelied fan jo gemeente.

DÍrneist hawwe gemeenten op grŻn fan de wet OKE de taak om trochgeande learlinen te fasilitearjen en struktureel oerlis te hawwen mei ferskate partijen, lykas bygelyks foarskoalske ynstellings en basisskoallen. Deselde funksje hat de gemeente ek binnen de LEA, wÍrby't de gearwurkingspartners mienskiplik in lokale aginda foar it Żnderwiisbelied opstelle en gearwurkje om dy te realisearjen. Ien fan de Żnderdielen fan de aginda kin (mear)talige Żntwikkeling wÍze.

Sjoch de Yntegrale beliedsnota kultuer, taal en Żnderwiis fan de provinsje Frysl‚n foar mear ynformaasje.

Yn 2015 wurdt wurke oan in helpmiddel om taalbelied te skriuwen. Sjoch hjir foar earste yndruk fan de ynh‚ld oangeande talich Żnderwiisbelied.