Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Fryske taal yn byld
De Fryske taalatlas 2015

De Fryske taalatlas jout in fisueel oersjoch fan it behearskingsnivo en it brŻken fan de Fryske taal troch de ynwenners fan Frysl‚n. Der is sjoen nei it behearskingsnivo fan it ferstean, lÍzen, praten en skriuwen fan de ynwenners fan Frysl‚n. It kaartmateriaal jout meastentiids in werjefte fan de hiele provinsje en fan alle gemeenten, ķtsein de waadeilannen. DÍrneist wurdt omtinken jŻn oan Ż.o. Żntwikkelings op it mÍd fan taaloerdracht, it taalbelied fan gemeenten en de kar fan de ynwenners foar Frysktalige houlikstaspraken.

De taalatlas is benammen foar gemeenten ornearre. Mei it kaartmateriaal kinne sy trochtocht en passend taalbelied Żntwikkelje.


.