Nederlands
| Contact | Sitemap
 
in ynteraktyf helpmiddel foar gemeenten
De Taalbeliedsmakker

It skriuwen fan in gemeentlik taalbeliedsplan nimt in soad tiid wÍrtroch't foar de realisaasje faak net folle tiid oerbliuwt. Foar de taalbeliedsamtners yn Frysl‚n hat de AfŻk en gearwurking mei in tal gemeenten dÍrom Beliedsmakker Żntwikkele:  in digitaal helpmiddel wÍrmei't in gemeente op in ienf‚ldige wize besteand belied fÍstlizze kin, mar ek sjen wÍr't besteand belied ferbettere wurde kin en wÍr't eventueel nij belied winsklik is. Ek by in gemeentlike weryndieling kin it helpmiddel tige gaadlik wÍze om in saneamde nulmjitting te meitsjen en it besteande belied fan de oanbelangjende gemeenten te fergelykjen.

ĎIt idee foar Beliedsmakker  Żnstie  in goed jier lyn nei oanlieding fan in provinsjaal oerlis fan taalbeliedsamtners', sa fertelt Fokke Jagersma, projektkoŲrdinator by de AfŻk. ' De aard en omfang fan it taalbelied fan de ferskillende gemeenten yn Frysl‚n Żntrinne inoar nochal. In soad gemeenten hawwe lykwols ambysjeuze taalbeliedsplannen, mar dy binne faak dreech te realisearjen. Oan de iene kant leit dat oan de finansjele middelen, mar noch wichtiger is it gebrek oan tiid foar de realisaasje. Yn ferh‚lding giet der nammentlik in hiele soad tiid sitten yn it skriuwen fan it beliedsplan, wÍrtroch it tal oeren foar de ķtfiering ķteinlik beheind is.'

Oan de h‚n fan de antwurden op 99 fragen generearret Beliedsmakker in taalbeliedsplan dat foldocht oan de Wet GebrŻk Fryske Taal ķt 2014. De struktuer fan it helpmiddel is Żntliend oan it Europeesk H‚nfÍst foar Regionale talen of Minderheidstalen. Dat h‚nfÍst is it wetlike ramt foar it fieren fan belied troch de lidsteaten op it mÍd fan it befoarderjen en beskermjen fan de regionale talen en talen fan minderheden. De tekst wurdt yn Word oplevere en is dÍrtroch maklik oan te passen en te bewurkjen.