Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Boarnen foar jo taspraak

De wetteksten fan de ‘houlikswet'
www.uwwet.nl

Rjochten en plichten
www.rijksoverheid.nl

Stipe bij it skriuwen yn it Frysk
www.wurdboek.nl

www.oersethelp.nl

www.frysk-wurdboek.nl

www.praatmarfrysk.nl/watwurdit

De app ‘Wat wurd it' fan Afūk

As jo de muzikale foarkar fan it breidspear witte, kinne jo ek sykje op songteksten, om (dielen dźrfan) te ferwurkjen yn jo taspraak.
www.songteksten.nl

www.songteksten.net


Gedichten yn it Frysk
www.heitenmem.nl