Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Ynternet

Jo ha in petear mei it breidspear. Dochs kin it dreech węze om persoanlike ynformaasje te krijen. Breidspearen kinne bygelyks net sa praatsk węze, of hielendal rjochte op praktyske saken (hoelet oankomme, hoelang, welke doar, wa docht lűdsynstallaasje ensfh.)
Brűk ynternet dan ek as ynformaasjeboarne. Googelje de nammen fan breid en bręgeman. Jo fine grif wat fia bygelyks LinkedIn, Pinterest, Facebook, reisblogs, Twitter, websides fan harren wurkjouwers, websides fan it doarp, sportferienigings, kranteknipsels. Wa wit, kinne jo wat brűke foar de taspraak.