Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Foarbylden Frysk yn in taspraak

Stekwurden

‘Luts - Om 1200: hannel Wikel en Harich - Balk – Gritenij
Waar- of rjochthűs 1615 - Wenhűs en bestjoere – Hűnegat – Bordes'

‘Wolkom – moaie dei mar ek fertriet om miskream – heart by it libben – hjoed feest – trouwe as bekroaning op de syktocht nei leafde – beide allinnich, beide op LEXA – earste ‘date' oeren op iiskâld bankje - …(namme breid)… leaf, soarchsum praktysk, humor - …(namme bręgeman)… makket alles + foarbylden'

Twatalich wolkom

‘Wolkom allegearre bij it sluten fan it houlik tusken ... (namme breid)... en …(namme bręgeman)… Dit is ek wol hast it ienige Frysk. Ik ha mei … en … ôfpraten dat ik fierder gean yn it Nederlânsk. Hoewolt in frij krúsjaal part fan dizze plechtigheid, it ja-wurd, ek yn it Frysk węze sil.'

‘Welkom bij het sluiten van het huwelijk tussen …(namme bręgeman)… en …(namme breid)… Het is niet om …(namme bręgeman)… te pesten, maar toch ook even in het Fries: wolkom bij it sluten fan it houlik tusken … en …. Wolkom op dit foar jim famylje sa fertroude plak.

‘Deze huwelijkssluiting is het formele deel van de dag. Het trouwboekje, als bewijs van jullie burgerlijk huwelijk, hebben jullie straks nodig in de kerk. De tsjerke dy't ek a sa fertroud is foar de famyljes …(efternammen fan breidspear)…'