Nederlands
| Contact | Sitemap
 
It slot

De slotsinnen binne lykas de iepeningssinnen fan grut belang. Wurkje nei in klimaks ta. Slśt mei in inkele sin ōf. Foar de ōfsluting kinne jo bygelyks in winsk, anekdoate, gedicht of sitaat brūke. En ferjit net om it breidspear en it selskip in prachtige dei ta te winskjen. Dit kin eins yn ien kear mei it oerlangjen fan it trouboekje: as jo dat dien ha, draaie jo jo werom nei it selskip en winskje harren in moaie dei en it breidspear in geweldige takomst ta.

Foarbylden it slot