Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Ynlieding

De ynlieding skriuwe foar in taspraak kin dreech wźze. In pear oanknopingspunten binne dan altyd handich. Sa kinne jo bygelyks tinke oan in ferwizing nei de datum, de tiid fan it jier, beroppen fan it breidspear, de lokaasje, Brūke jo de lokaasje as ūnderwerp, dan sille jo grif wat oer de skiednis fertelle fan it plak/it gebou. Hāld dit koart. Brūk heechśt sa'n 300 wurden.

Jo kinne ek mei in pakkende, prikkeljende sin jo taspraak ynliede. In sin dy't net ien ferwachtet. Dat makket de sfear meastentiids wat losser. Brūk dźrfoar bygelyks in sin dy't breid of brźgeman sels tsjin jo sein hat yn it petear. Of in komplimint, in wichtich resint barren, in anekdoate, in sitaat, in provokaasje.

Yn elts gefal moat sa'n iepeningssin pakkend wźze en de oandacht lūke.

Foarbylden ynlieding