Nederlands
| Contact | Sitemap
 
It wolkom

Jo earste wurden fan de taspraak binne in wolkom oan alle oanwęzigen. It klinkt hiel fanselssprekkend, sa gewoan, dat je it suver ferjitte kinne. It wolkom kin hiel koart, mei ien as twa sinnen.

TIP
Gean goed stean, sjoch eefkes ręstich de trouseal troch, sjoch eefkes it breidspear yn de eagen, glimkje nei harren en begjin mei it wolkom fan jo taspraak.

Foarbylden fan wolkom