Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Boustiennen

In troutaspraak hat ferskate ūnderdielen. Rūchwei sein: de kop, de kearn (mei it formele diel) en de ein. Hoe't dat fierder ynfold wurdt, is oan jo. Hjir fine jo ideeėn. Der binne ek guon foarbyldteksten te finen. Brūk wat jo der fan brūke kinne.

TIP
Skriuw de tekst ek śt. Sa twinge jo josels om der in logysk ferhaal fan te meitsjen en jo hawwe de folsleine tekst efter de hān foar needgefallen (bygelyks foar as jo siik wurde).