Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Trouwe yn it Frysk
BABS

Wolkom op dit webstek, bedoeld foar wa't in houlik slute sil: de BABS dy't fÍst troch de gemeente beneamd is mar ek de Ďgelegenheids-trou-amtner'.

WÍrom trouwe yn it Frysk?
Trouwen is emoasje. En op emosjonele mominten dogge en tinke minsken ťk graach yn de taal dy't har it meast eigen is: de taal fan it hert. Yn Frysl‚n leit in houlikstaspraak yn it Frysk foar de h‚n.

WÍrom dizze webside?
Ut in Ďrandom' fragerŻntsje Żnder in tal BABS-en docht bliken dat trou-amtners dy't sels Frysk prate, ek wol taspraken yn it Frysk dogge. Dochs is dat net foar eltse BABS like maklik. Alhoewol 't in Fryske houlikstaspraak wat de struktuer oanbelanget net fan in taspraak yn it Nederl‚nsk ferskilt, smyt it skriuwen fan in Fryske houlikstaspraak mear drompels op as it skriuwen fan in Nederl‚nske.

Mei de foarbylden, winken en suggesjes op dizze webside wolle wy de BABS-en yn Frysl‚n oer dy drompel helpe.

Hoe pakke jů it oan?
De ynformaasje dy't jo hjir fine jout in rjochting mar, allerhanne fariaasjes binne fansels mooglik.

Hawwe jo sels foarbyldteksten, oanfoljend materiaal, opmerkings en/of suggesjes? Lit it ķs witte. Sa meitsje wy dizze ynformaasje meielkoar en foar elkoar.

Sukses!