Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Wet gebrūk Fryske taal

De Friezen hawwe in eigen taalwet. Dźr wurdt yn regele dat it Frysk en it Nederlānsk de offisjele talen binne yn de provinsje Fryslān. Wetlik leit fźst dat Fryske boargers it rjocht hawwe om yn de rjochtseal en yn it kontakt mei bestjoersorganen harren eigen taal, Nederlānsk of Frysk, te brūken.