Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Lit jo website Frysk prate
Readspeaker

Tekst-nei-spraak software is in gaadlik helpmiddel foar minsken dy't problemen hawwe mei lęzen troch in fisuele handicap, of dy't it Frysk lęzen minder goed machtich binne. Yn de measte tapassingen rint in lęskursor mei by de spraak, sadat de brűker de brűker de struktuer fan de tekst folgje kin. De Fryske ferzje kin fergees brűkt wurde yn de (non-profit) edukative sektor en in part fan de publike sektor. Nim kontakt op mei Sjoukje Jager fan de Afűk en fernim nei de mooglikheden.