Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Boppeslach

De stipe dy't de provinsje Frysl‚n oan it Żnderwiis jout. DŠt is Boppeslach! DÍrmei sette basisskoallen ekstra yn op meartaligens en Żnderwiiskwaliteit. Underwiis as springplanke nei in moai plak yn de mienskip.

Fan 1 septimber 2014 Űf is de Boppeslach-applikaasje wer berikber fia www.boppeslachonline.nl.