Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Network to Promote Linguistic Diversity
NPLD

De provinsje Frysl‚n is sŻnt 2007 lid fan it Europeeske minderheidstalennetwurk NPLD. De doelstellings fan dizze gearwurking binne:

  • As regio's mei in minderheidstaal, yn Frysl‚n it Frysk, fan inoar te learen en inoar te ynspirearjen;
  • Wurkbesiken te organisearjen foar organisaasjes dy't mei minderheidstalen wurkje;
  • Om op Europeesk nivo projekten mei inoar op te setten;
  • Om te lobbyen op Europeesk nivo ķt namme fan alle minderheidstalen yn Europa.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.npld.eu of nim kontakt op mei Griet Beerda. Stjoer in e-mail nei g.beerda@fryslan.nl of belje 058-2925192.