Nederlands
| Contact | Sitemap
 
In sprekbuis foar regionale en minderheidstalen
Europeesk H‚nfest foar ...

It Europeesk H‚nfest foar Regionale en Minderheidstalen is in unyk ferdrach tusken de steaten dy't akkoarte hawwe te wurkjen oan in takomst dy't geunstich is foar talen. De delgong fan in taal kin keard en sels omkeard wurde, sa't goede foarbylden yn party lannen sjen litten hawwe, dÍr't de jongere generaasjes de talen op skoalle leare dy't fan ‚lds yn de hķsh‚lding en de omkriten sprutsen wurde. Op dy wize binne kultueren rÍden en groeie en bloeie dy wer.

Dat jildt lykwols net foar alle Europeeske talen. Fan guon talen nimt it tal sprekkers geandewei Űf. As dy trend net keard wurdt, betsjut soks sŻnder mis it teloargean fan talen yn gebieten dÍr't dy talen ieuwenlang brŻkt binne en dÍr't sy in drager binne fan de regionale identiteit.

Lidsteaten dy't har oanslute by de famylje fan it H‚nfest, stean foar de beskerming en de promoasje fan talen dy't oars bedrige wurde mei marzjinalisearring yn de lannen dÍr't dy talen fan‚lds oanwÍzich binne.

Brosjuere: In sprekbuis foar regionale en minderheidstalen.

Oare publikaasjes fan de Ried fan Europa yn relaasje ta it Frysk:

Monitoring CycleState Periodical ReportCommittee of Experts' evaluation reportCommittee of Ministers' Recommendation
1st Cyclesubmitted on 05/03/1999
[EN] - [FR]
adopted on 09/02/2001
[EN] - [FR]
adopted on 19/09/2001
[EN] - [FR]
2nd Cyclesubmitted on 26/05/2003
[EN] - [FR]
adopted on 17/06/2004
[EN] - [FR]
adopted on 15/12/2004
[EN] - [FR]
3rd Cyclesubmitted on 04/09/2007
[EN]
adopted on
27/11/2007
[EN] - [FR] - [NL]
adopted on 09/07/2008
[EN] - [FR] - [NL]
4th Cyclesubmitted on 15/09/2011
[EN]
adopted on 22/03/2012
EN  -  FR
adopted on 24/10/2012
[EN] - [FR]
 5th Cycle
 submitted on 16/11/2015
EN  -  NL
Appendix 1: EN - NL
Appendix 2: EN - NL