Frysk
| Contact | Sitemap
 
Kader

Wettelijk staat vast dat Friese burgers het recht hebben om in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen in Fryslân hun eigen taal - Nederlands of Fries - te gebruiken. Organisaties en instellingen zijn verplicht om beleid te maken betreffende het Fries. In de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is de status van de Friese taal en cultuur vastgelegd. Het Rijk onderkent dat deze status gewaarborgd dient te worden en deze taak wordt vervuld door de provincie Fryslân. Gezamenlijk hebben het Rijk en de provincie Fryslân het Orgaan voor de Friese taal ingesteld. Dit orgaan ziet toe op de status en het gebruik van het Fries in de provincie. Het Stipepunt Frysk van de Afûk adviseert gemeenten over het taalbeleid en de uitvoering daarvan.