Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Ramt

Wetlik stiet fÍst dat Fryske boargers it rjocht hawwe om yn de rjochtseal en yn it kontakt mei bestjoersorganen yn Frysl‚n harren eigen taal - Nederl‚nsk of Frysk - te brŻken. Organisaasjes en ynstellingen binne ferplichte om belied te meitsjen oangeande it Frysk. Yn de BestjoersŰfspraak Fryske Taal en Kultuer is de status fan de Fryske taal en kultuer fÍstlein. It ryk Żnderkent dat dy status garandearre wurde moat, en dy taak wurdt ķtfierd troch de provinsje Frysl‚n. It ryk en de provinsje Frysl‚n hawwe meielkoar it Orgaan foar de Fryske taal ynsteld. Dat orgaan h‚ldt tafersjoch op de status en it gebrŻk fan it Frysk yn de provinsje. It Stipepunt Frysk fan de AfŻk advisearret gemeenten oer it taalbelied en de ķtfiering dÍrfan.