Nederlands
| Contact | Sitemap
 
WatWurdIt

De applikaasje WatWurdIt bestiet ķt in wurdboek Nederl‚nsk-Frysk, Frysk-Nederl‚nsk. Mei de applikaasje kinsto wurden oersette en de betsjutting opsykje. Do kinsto Fryske wurden 'knippe' en yn in sms of emailberjocht 'plakke'. Der binne ek lŻdsopnames oan keppele sadatsto de wurden hearre kinst. DÍrneist kinsto sels nije wurden en nije betstjuttings nei de behearders stjoere en krigest eltse dei it 'wurd fan de dei' tastjoerd en eltse lÍste freed fan de moanne it 'wurd fan de moanne' mei filmpke!

Sjoch foar mear ynformaasje op praatmarfrysk.nl.