Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Frysk Wurdboek Frysk-Nederl‚nsk

H‚nwurdboek fan 'e Fryske taal (Frysk-Nederl‚nsk) gearstald troch J.W. Zantema mei dÍryn opnommen in list fan Fryske plaknammen en in list fan Fryske gemeentenammen. 1220 siden.

Sjoch foar mear ynformaasje of om te bestellen op afuk.nl.