Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Frysk Wurdboek Nederl‚nsk-Frysk

H‚nwurdboek fan 'e Fryske taal (Nederl‚nsk-Frysk) gearstald troch W. Visser mei dÍryn opnommen in list fan Fryske plaknammen en in list fan Fryske gemeentenammen. 921 siden.

Sjoch foar mear ynformaasje of om te bestellen op afuk.nl.