Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Tiidwurden

It boekje 'Tiidwurden' jout in algemien oersjoch fan de betsjutting, it plak yn de sin en de foarm fan de tiidwurden yn it Frysk. It giet benammen om de sterke tiidwurden dy't yn in alfabetyske en systematyske list opnommen binne.

Sjoch foar mear ynformaasje of om te bestellen op afuk.nl.