Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Stavering

It boekje 'Stavering' jout in wiidweidich oersjoch fan alle staveringsregels yn it Frysk: de lŻden, de bylŻden en de frjemde wurden. Ek wurdt omtinken jŻn oan ynterpunksje, Űfbrekken en sa mear. Alle staveringsregels wurde boppedat yn skema's dķdlik werjŻn.

Sjoch foar mear ynformaasje of om te bestellen op afuk.nl.