Nederlands
| Contact | Sitemap
 
11&30
Kanon fan de skiednis fan Frysl‚n

SŻnt 1 augustus 2010 is de Nederl‚nske kanon Żnderdiel fan de kearndoelen yn it basisŻnderwiis en it fuortset Żnderwiis. De Nederl‚nske kanon bestiet ķt 50 'finsters', dy't in referinsjeramt foarmje fan de Nederl‚nske skiednis.

Yn Ďt plak fan de Nederl‚nske kanon kin yn it Żnderwiis ek fan in regionale kanon gebrŻk makke wurde, sa as de Fryske kanon. De Fryske kanon bestiet ķt 41 finsters, dy't in oersjoch jouwe fan de wichtichste Żnderdielen fan de Fryske skiednis.

In kanon bestiet ķt finsters. Dat h‚ldt yn dat in Żnderwerp lykas 'Sicco fan Goslinga', dat oer Fryske edellju giet, oer mear giet as allinnich dy iene persoan. Yn hast elk doarp, elke stÍd of elke gemeente hawwe wol edellju west. Elke gemeente hat dus wol ien of mear Żnderwerpen dy't oanslute by in finster fan de kanon.

As gemeente kinne jo it brŻken fan de Fryske kanon op skoallen stimulearje en dÍrmei de bern yn 'e kunde komme litte mei de skiednis fan jo gemeente. De Fryske kanon kin goed ynsetten wurde by in jubileum of histoarysk evenemint yn jo gemeente.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.11en30.nu of nim kontakt op mei de AfŻk, tel. 058-234 30 70, ynfo@afuk.nl.