Frysk
| Contact | Sitemap
 
Beleid

Een meertalige beginsituatie is een prima uitgangspunt voor een brede taalontwikkeling. Scholen in Fryslân kunnen, veel meer dan ze tot nu toe doen, hun voordeel doen met zo’n meertalige start. Het is dan wel zaak om alle inspanningen op het gebied van taalonderwijs zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Optimale taalontwikkeling vraagt om beleid: TAALBELEID.

Een taalbeleidsplan is een structurele en strategische aanzet om de dagelijkse schoolpraktijk in een meertalige omgeving aan te passen. Met name om aan te sluiten bij de taalbehoefte van de leerlingen. En met de bedoeling om de onderwijsresultaten van die leerlingen te verbeteren.

In het taalbeleidsplan kunnen scholen hun visie op taalonderwijs en meertaligheid omschrijven. Zij maken afspraken over de rol van taal/talen bij andere vakken. Zij geven aan welke methodes/materialen in de groepen worden gebruikt, hoe er wordt gesignaleerd en gediagnosticeerd en wat de toetsresultaten zijn. Tevens geven zij aan hoe zij voor de verschillende talen (Nederlands, Fries en Engels) systematisch toewerken naar het bereiken van de kerndoelen.

Een taalbeleidsplan richt zich vooral op het verbeteren van de organisatie en de inhoud van het taalonderwijs op scholen in meertalig Fryslân, zowel op school als op bovenschools niveau.

Provincie en Rijk stimuleren de Friese basisscholen om op het gebied van Fries, Nederlands en eventueel Engels tot een integraal taalbeleid te komen. In dat taalbeleid geven de scholen aan wat de taalsituatie van de leerlingen is en hoever ze met de leerlingen willen komen als het om het bereiken van de nieuwe kerndoelen gaat.

Gemeenten kunnen de basisscholen aansporen om een taalbeleidsplan op te stellen en daarin aandacht te schenken aan het Fries, zodat duidelijk wordt welke plaats het Fries op school heeft en zal krijgen en hoe zij de kerndoelen Fries willen uitvoeren.

De onderwijsadviseurs van CEDIN begeleiden scholen bij het ontwikkeltraject naar een taalbeleidsplan. In dat traject wordt de specifieke begeleiding voor het aspect meertaligheid gratis aangeboden door Taalsintrum Frysk.