Nederlands
| Contact | Sitemap
 
FAQ plaknammen (folder)

De gemeenteried moat in offisjele kar dwaan: plaknammen yn it Frysk ůf plaknammen yn it Nederl‚nsk. Itselde jildt foar gemeente- en strjitnammen, regele yn de wet ĎBasisregistraties Adressen en Gebouwen' (BAG).

In twatalige plaknamme (bygelyks Leeuwarden-Ljouwert) is dan ek net rjochts-jildich. Op de (kom)buorden en yn de net-offisjele praktyk wurde de plaknammen wol yn beide talen brŻkt.

Yn Frysl‚n bestiet wilens in grut ferskaat oan kombuorden. Sa sjogge wy kombuorden mei de plaknammen allinne yn it Frysk, allinne yn it Nederl‚nsk ůf yn it Frysk ťn it Nederl‚nsk. By de dŻbeltalige buorden besteane ek noch fariaasjes mei de Fryske plaknammefermelding boppe-oan en de Nederl‚nsktalige dÍrŻnder of krektoarsom.

Sjoch foar mear fragen en antwurden yn de folder 'Meast stelde fragen oer Fryske plaknammen'.