Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Prate jo de taal fan de klant? (folder)

As oerheid wolle jo de taal fan Ďe boarger prate kinne en ynformaasje en tsjinsten oanbiede dy't helder en tagonklik binne. Yn in twatalige provinsje as Frysl‚n heart dÍrby dat it kontakt mei de boarger ek yn it Frysk plakfynt. Mar hoe jouwe jo it Frysk in fÍst plak yn jo organisaasje? Watfoar tsjinsten kinne jo yn it Frysk oanbiede en hoe dogge oare ynst‚nsjes dat?

Yn dizze folder fine jo mear ynformaasje.