Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Heit en Mem

Heit en Mem is in twatalich tydskrift, bedoeld foar alle heiten en memmen yn Frysl‚n mei bern fan 0 oant 12 jier. Yn it tydskrift steane nijsgjirrige artikels oer bygelyks adopsje, ekseem, ferlegen bern, yn ferwachting wÍzen, dysleksy, itensieden mei bern, meartalich grutwurden en alles wat ‚lders dwaande h‚ldt. Ek fine jo yn elk nŻmer ynstjoerde post, grappige foto's fan bern ķt Frysl‚n en siden mei aardige gadgets foar ‚lders en bern.

It tydskrift is fergees en wurdt besoarge troch hiel Frysl‚n. It is Żnder oare te finen yn boekhannels en bibleteken. Gemeenten kinne it tydskrift ek fergees ķtdiele of minsken trochferwize nei de website www.heitenmem.nl.

Foar mear ynformaasje of advies kinne jo kontakt opnimme mei de AfŻk. Belje 058-2343070 of stjoer in e-mail nei ynfo@afuk.nl.