Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Meartaligens, in ķtsŻndering?
Talen kleuren je leven (folder)

Opgroeie mei ien taal is in bysŻnderheid. Allinne al yn Europa wenje fyftich miljoen minsken dy't alle dagen twa of mear talen prate. Yn de moderne taalwittenskip wurdt der dan ek fan ķt gongen dat de measte minsken meartalich binne. Meastentiids binne beropskrÍften dy't mei bern wurkje har dÍr net bewust fan en dÍrtroch net goed op de hichte fan it meartalich grutbringen fan bern. Sa krije ‚lders wol gauris it advys om thķs allinne mar Nederl‚nsk tsjin de bern te praten. Dat is faak Żnferstannich en meastentiids net nedich om't hast alle bern prima mear as ien taal leare kinne.

Dizze brosjuere is bedoeld foar beropskrÍften dy't yn har wurk te krijen hawwe mei jonge bern en har ‚lders. De brosjuere jout wichtige eftergrŻnynformaasje, erfarings en praktyske tips, sadat beropskrÍften better op de hichte binne. Sa kinne hja in goed advys jaan oan ‚lders mei fragen en problemen dy't relatearre binne oan dit Żnderwerp. DÍrtroch kinne hja ek in wichtige rol spylje yn it begelieden fan meartalige bern.

Foar mear ynformaasje of advies kinne jo kontakt opnimme mei de AfŻk. Belje 058-234 30 70 of stjoer in e-mail nei ynfo@afuk.nl.