Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Taaloardening

Troch de Wet gebrŻk Fryske taal, dy't yngien is op 1 jannnewaris 2014, binne oerheidsynstellingen yn Frysl‚n ferplichte om in taalferoardering op te stellen. Ynkoarten komt hjir in modelferoardering op grŻn fan de hjoeddeistige wetjouwing.