Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Yntinsjeferklearring

Op woansdei 15 novimber 2006 hawwe seis gemeenten yn it gemeentehŻs fan Skarsterl‚n mei it offisjeel Żndertekenjen fan in yntinsjeferklearring Űfspraken mei de provinsje makke oer it Żnderling skriftlik brŻken fan it Frysk. De gemeenten Tytsjerksteradiel en Ljouwerteradiel hawwe de ferklearring Żnderwilens ek tekene. De ferklearring wol it skriftlik Frysk taalgebrŻk tusken provinsje en gemeenten befoarderje.

De oanbelangjende gemeenten binne Boarnsterhim, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Littenseradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel, Tytsjerksteradiel en Wymbritseradiel. Mei-inoar hawwe sy (en de provinsje Frysl‚n) de yntinsje om Żnderling yn it Frysk te briefkjen oer bygelyks subsydzje-oanfragen of beswierskriften. Rapporten en nota's wurde safolle mooglik yn it Frysk publisearre, mar as soks him net talit wurde de nota's foarsjoen fan in Frysktalige gearfetting. De stedsgemeenten Ljouwert en Snits (Żnderwilens gemeente Sķdwest-Frysl‚n) stiene posityf foar de yntinsjeferklearring oer en sille besjen yn hoefier't de realisaasje fan de ambysjes dÍrfan ķtfierd wurde kin. Dat jildt ek foar Opsterl‚n.

De tekst fan de yntinsjeferklearring fine jo hjir.