Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Dat wie doe sa

Aktiviteitebegelieders organisearje ferskate aktiviteiten foar bewenners fan soarchsintra, sawol űntspannings- as terapeutyske aktiviteiten. Talige aktiviteiten, lykas foarlęze, fertelle, libbensferhalen útwikselje en oan in lęsgroepke dielnimme, foarmje in hieltyd wichtiger elemint.

Om aktiviteitebegelieders fan soarchsintra gaadlik Frysktalich materiaal oanbiede te kinnen is in spesjale útjefte foar de âlderein realisearre: de 'Dat wie doe sa'-rige. Boeken, dvd's, muzyk, in eigen website mei tips en oar materiaal jouwe aktiviteitebegelieders, groeps- en deifersoargers hânfetten om mei de âlderein te praten oer saken dy't se werkenne.

Foar mear ynformaasje, sjoch ris op de website www.datwiedoesa.nl .

Jo kinne ek kontakt opnimme mei de Afűk. Belje Douwkje Douma op 058-234 30 70 of stjoer in e-mail nei d.douma@afuk.nl.