Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Soarch & wolwÍzen

Wmo stiet foar Wet maatschappelijke ondersteuning, in wet dy't as doel hat dat elkenien fan elke leeftyd, mei of sŻnder beheining, mei of sŻnder problemen, sa folweardich mooglik oan de maatskippij dielnimme kin. In lyts oantal gemeenten jout omtinken oan it Frysk yn harren Wmo-belied.

As opdrachtjouwer fan sosjale teams is der foar de gemeenten de ŰfrŻne jierren in grutte taak bykommen. Just yn situaasjes wÍryn't boargers in berop dogge op de sosjale teams is taal fan belang. It brŻken fan de memmetaal soarget foar in better kontakt, it makliker Żnder wurden bringen fan emoasjes en gefoelens en in bettere fertrouwensb‚n. Wolle jo witte hoe't jo taal in plak jaan kinne yn it Wmo-belied of hokker middels oft ynset wurde kinne om it brŻken fan de memmetaal te stimulearjen, sjoch dan op www.taalvoordezorg.nl of nim kontakt op mei Douwkje Douma, d.douma@afuk.nl of 058 205 01 03.