Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Praat mar Frysk

Praat mar Frysk is de leukste kampanje fan Frysl‚n en elkenien kin meidwaan. De Praat mar Frysk kampanje wol Friezen bewust meitsje fan harren taal en identiteit en de mearwearde sjen litte fan meartaligens. Simpel sein: drompels weinimme om it Frysk te brŻken.

Gemeenten binne wichtige partijen foar de AfŻk yn dizze kampanje. Foar bedriuwen, oerheden, ferienings en oare organisaasjes is bewustwurding fan de rol fan it Frysk binnen harren organisaasje belangryk. Wat kin it brŻken fan it Frysk binnen harren organisaasje betsjutte foar de organisaasje en foar harren klanten?

Promoasjemateriaal kinne jo fergees bestelle op www.praatmarfrysk.nl. Jo kinne dÍr ek jo 'Praat mar Frysk' ideeŽn kwyt.

Foar mear ynformaasje en mooglikheden yn jo gemeente kinne jo kontakt opnimme mei de AfŻk. Stjoer in e-mail nei praatmarfrysk@gmail.com of belje 058-234 30 70.