Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Folwoeksenen Żnderwiis

Kursussen Frysk foar folwoeksenen kinne op Żnderskate manieren folge wurde, bygelyks by it Friesland College of by de AfŻk. De kursussen Frysk fan de AfŻk wurde yn de measte gemeenten stimulearre. It giet dan bygelyks om de kursussen Fries voor niet-Friestaligen, Frysk foar Frysktaligen en eduFrysk.

Sjoch foar mear ynformaasje oer it kursusoanbod fan de AfŻk op www.afuk.nl of nim foar in op-maat-makke oanbod kontakt op mei de kursusorganisaasje, tel. 058-234 30 79,  l.kuiper@afuk.nl