Nederlands
| Contact | Sitemap
 
TSJEK

TSJEK is in full colour tydskrift foar de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Frysl‚n dat oanslķt by it skoaltelevyzjeprogramma Tsjek TV. It blÍd ferskynt acht kear yn it jier. De teksten yn TSJEK binne hiel geskikt om it technysk en begripend Frysk lÍzen mei te oefenjen.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.taalsintrumfrysk.nl of nim kontakt op mei it Taalsintrum Frysk fan CEDIN, tel. 0880-200 300, tsjek@cedin.nl.